نوشته‌ها

مالیات بر درآمد حقوق

🌐 نکات مهم در ارتباط با محاسبه مالیات بر درآمد حقوق

🔹چنانچه حقوق در ضمن سال تغییر نماید، براى محاسبه مالیات حقوق بایستى حقوق جدید (حقوق ماهى که تغییر یافته است) را دوازده برابر نموده و بر مأخذ آن میزان مالیات محاسبه و یک‌دوازدهم آن را به‌عنوان مالیات ماه مربوطه و ماه‌هاى بعد تا آخر سال در صورتى‌که تغییرات جدیدى پیش نیاید کسر نمود.

🔹در صورتى‌که هریک از کارکنان در ضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول مالیات حقوق بایستى براساس درآمد سالانه (دوازده برابر حقوق ماه اول) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه یک‌دوازدهم آن از تاریخ شروع به‌کار تا آخر سال در صورتى‌که در مدت مزبور حقوق تغییر ننماید به‌عنوان مالیات ماهانه کسر و واریز گردد.

🔹در صورتى‌که هریک از کارکنان در ضمن سال بازنشسته، بازخرید یا اخراج و یا بنا به‌ عللى ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرف‌نظر از مدت کارکرد، مالیات حقوق را براساس درآمد سالانه به‌شرح بندهاى فوق محاسبه و ماهانه تا آخرین تاریخ اشتغال کسر نماید. البته ممکن است در هر یک از سه حالت فوق درآمد مشمول مالیات که مأخذ محاسبه مالیات قرار مى‌گیرد بیشتر از درآمد واقعى سالانه بوده و یا حقوق‌بگیر به‌طور کامل از بخشودگى مقرر سالانه استفاده ننموده باشد و در نتیجه به سبب اعمال نرخ مالیاتى بالاتر و یا اصولاً نرسیدن درآمد سالانه به حد نصاب بخشودگى مالیات اضافى پرداخت گردد که در این قبیل موارد اضافه پرداختى طبق مقررات ماده ۸۷ قانون مالیات‌هاى مستقیم قابل استرداد مى‌باشد.

🔹پرداخت‌کنندگان حقوق علاوه بر کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان خود مکلف هستند نام و نشانى آنها و میزان پرداخت را نیز به حوزهٔ مالیاتى ارسال دارند. در این خصوص چند نکته ضرورى زیر حائز ‌اهمیت است:

در مورد تعیین حوزهٔ مالیاتى براى تسلیم فهرست و پرداخت مالیات در پاره‌اى موارد که شرکت یا مؤسسه پرداخت‌کننده حقوق داراى کارگاه یا شعب در نقاط مختلف است اصولاً همان محل پرداخت یا تخصیص حقوق ملاک عمل میباشد. یعنى چنانچه محل ثبت‌شده شرکتى شهر ”الف“ باشد و این شرکت داراى کارگاهى در شهر ”ب“ باشد چنانچه حقوق و مزایاى کارکنان شاغل در کارگاه ”ب“ در مرکز شرکت به حساب آنها واریز مى‌گردد حوزهٔ صالح براى دریافت فهرست و مالیات، حوزهٔ مالیاتى واقع در شهر ”الف“ و چنانچه حقوق و مزایاى کارکنان شاغل در کارگاه ”ب“ توسط مسئولین کارگاه در محل کار پرداخت مى‌شود، دریافت‌کننده فهرست و مالیات، حوزهٔ مالیاتى واقع در شهر ”ب“ خواهد بود.

🔹در خصوص اجراء ماده ۸۶ ـ (پرداخت‌هائى که از طرف اشخاص غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلى به‌عمل مى‌آید) توجه شود که مقررات موضوع این ماده مربوط به مواردى است که مستخدم موردنظر با حفظ رابطه استخدامى با سازمان یا واحد سازمانى متبوع خود موقتاً به‌طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت مأمور خدمت در سازمان یا در واحد سازمانى دیگر مى‌شود و معمولاً این مأموریت‌ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت و سازمان یا دو واحد سازمانى مربوطه تحقق مى‌یابد که در این‌صورت اگر نامبرده مازاد بر مقرری، مزد و حقوق اصلى دریافتى از مؤسسه متبوع، مبلغى بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید این دریافتى مشمول مالیاتى به نرخ ده درصد خواهد بود. اما اگر این مأموریت با انتقال موقت پرداخت تمامى حقوق (و حسب مورد فوق‌العاده‌اى مقرر) از طرف کارفرماى محل مأموریت صورت پذیرد نرخ ۱۰ درصد مذکور جارى نبوده و مالیات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده ۸۵ محاسبه و کسر خواهد شد. سایر پرداخت‌کنندگان حقوق هم که اصولاً فارغ از مسائل و شرایط فوق‌الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نموده‌اند. همچنان بایستى برابر حکم ماده ۸۵ عمل نمایند.

🔹منظور از مزایاى ارزى و اشتغال مأمورین در خارج از کشور مندرج در بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها به‌طور کلى هرگونه وجوهى است که علاوه بر حقوق فوق‌العاده‌اى مقرر داخلى به ارز یا وبال منحصراً به مناسبت اشتغال یا مأموریت در خارج از کشور پرداخت مى‌گردد.

🔹اضافه پرداختى بابت مالیات بر درآمد حقوق به استناد ماده ۸۷ قانون مالیات‌ها طبق مقررات این قانون قابل استرداد مى‌باشد. مشروط بر اینکه بعد از انقضاء تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبى حقوق‌بگیر از حوزهٔ مالیاتى محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

🔹حوزهٔ مالیاتى مذکور موظف است. ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگى‌هاى لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختى و نداشتن بدهى قطعى دیگر در آن حوزهٔ مالیاتى نسبت به استرداد اضافه پرداختى از محل وصولى‌هاى جارى اقدام کند. در صورتى‌که درخواست‌کننده بدهى قطعى مالیاتى داشته باشد. اضافه پرداختى به حساب بدهى مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

سند حقوق و دستمزد در حسابداری چگونه ثبت می شود؟

یکی از اسناد مفصل در حسابداری سند حقوق و دستمزد می باشد. شخصا شاهد بودم در مصاحبه استخدامی مصاحبه کننده بعنوان سوال نحوه ثبت این سند را از حسابدار پرسیده.

پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد باید محاسبات حقوق و دستمزد انجام شده باشد.نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

سند حقوق و دستمزد یک سند هزینه ای می باشد، بخش عمده این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.

◀️ثبت بدهکار سند حقوق و دستمزد

پارامتر های حقوق بر اساس هر بنگاه اقتصادی متفاوت است این پارامتر ها شامل حقوق کارکرد، حق مسکن، حق اولاد، اضافه کار، نوبت کاری و … می باشد.تعریف این پارامتر ها در حسابداری بصورت معین در سرفصل کل هزینه حقوق و دستمزد صورت می گیرد بنا به تشخیص حسابدار این پارامتر ها ممکن است بصورت تجمیع چند پارامتر در یک معین نیز ثبت گردد.

بخشی دیگر از هزینه حقوق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری می باشد که شامل ۲۳ درصد حقوق مشمول بیمه می باشد. پس در طرف بدهکار داریم:
•هزینه حقوق کارکرد
•هزینه ماموریت
•بن کارگری
•اضافه کار
•…
•۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما

در صورتی که شرکت پروژه یا مرکز هزینه داشته باشد این هزینه ها در سطح تفصیلی به تفکیک مراکز هزینه ثبت خواهند شد. تفکیک هزینه حقوق در سطح تفصیل کمک زیادی به محاسبه هزینه پروژه ها خواهد کرد.

📢نکته : اگر مرکز هزینه دارید حتما در سطح تفصیل هزینه حقوق از مراکز هزینه استفاده کنید.

▶️ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد

در سند حسابداری حقوق و دستمزد بستانکار، جاری کارکنان و سایر بستانکاران (بستانکاران غیر تجاری) می باشد.

هنگام ثبت سند:
• جاری کارکنان به مبلغ حقوق قابل پرداخت بستانکار می شود.
•بستانکاران غیر تجاری – مالیات حقوق و دستمزد به مبلغ کسورات مالیات بستانکار می شود.
•بستانکاران غیر تجاری – سازمان تامین اجتماعی به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری، ۲۰% بیمه سهم کارفرما بستانکار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و یا مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۰۹۱۵۴۲۰۰۵۴۶-۰۵۱۳۸۳۳۵۴۰۹