مالیات بر درآمد حقوق

🌐 نکات مهم در ارتباط با محاسبه مالیات بر درآمد حقوق

🔹چنانچه حقوق در ضمن سال تغییر نماید، براى محاسبه مالیات حقوق بایستى حقوق جدید (حقوق ماهى که تغییر یافته است) را دوازده برابر نموده و بر مأخذ آن میزان مالیات محاسبه و یک‌دوازدهم آن را به‌عنوان مالیات ماه مربوطه و ماه‌هاى بعد تا آخر سال در صورتى‌که تغییرات جدیدى پیش نیاید کسر نمود.

🔹در صورتى‌که هریک از کارکنان در ضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول مالیات حقوق بایستى براساس درآمد سالانه (دوازده برابر حقوق ماه اول) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه یک‌دوازدهم آن از تاریخ شروع به‌کار تا آخر سال در صورتى‌که در مدت مزبور حقوق تغییر ننماید به‌عنوان مالیات ماهانه کسر و واریز گردد.

🔹در صورتى‌که هریک از کارکنان در ضمن سال بازنشسته، بازخرید یا اخراج و یا بنا به‌ عللى ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرف‌نظر از مدت کارکرد، مالیات حقوق را براساس درآمد سالانه به‌شرح بندهاى فوق محاسبه و ماهانه تا آخرین تاریخ اشتغال کسر نماید. البته ممکن است در هر یک از سه حالت فوق درآمد مشمول مالیات که مأخذ محاسبه مالیات قرار مى‌گیرد بیشتر از درآمد واقعى سالانه بوده و یا حقوق‌بگیر به‌طور کامل از بخشودگى مقرر سالانه استفاده ننموده باشد و در نتیجه به سبب اعمال نرخ مالیاتى بالاتر و یا اصولاً نرسیدن درآمد سالانه به حد نصاب بخشودگى مالیات اضافى پرداخت گردد که در این قبیل موارد اضافه پرداختى طبق مقررات ماده ۸۷ قانون مالیات‌هاى مستقیم قابل استرداد مى‌باشد.

🔹پرداخت‌کنندگان حقوق علاوه بر کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان خود مکلف هستند نام و نشانى آنها و میزان پرداخت را نیز به حوزهٔ مالیاتى ارسال دارند. در این خصوص چند نکته ضرورى زیر حائز ‌اهمیت است:

در مورد تعیین حوزهٔ مالیاتى براى تسلیم فهرست و پرداخت مالیات در پاره‌اى موارد که شرکت یا مؤسسه پرداخت‌کننده حقوق داراى کارگاه یا شعب در نقاط مختلف است اصولاً همان محل پرداخت یا تخصیص حقوق ملاک عمل میباشد. یعنى چنانچه محل ثبت‌شده شرکتى شهر ”الف“ باشد و این شرکت داراى کارگاهى در شهر ”ب“ باشد چنانچه حقوق و مزایاى کارکنان شاغل در کارگاه ”ب“ در مرکز شرکت به حساب آنها واریز مى‌گردد حوزهٔ صالح براى دریافت فهرست و مالیات، حوزهٔ مالیاتى واقع در شهر ”الف“ و چنانچه حقوق و مزایاى کارکنان شاغل در کارگاه ”ب“ توسط مسئولین کارگاه در محل کار پرداخت مى‌شود، دریافت‌کننده فهرست و مالیات، حوزهٔ مالیاتى واقع در شهر ”ب“ خواهد بود.

🔹در خصوص اجراء ماده ۸۶ ـ (پرداخت‌هائى که از طرف اشخاص غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلى به‌عمل مى‌آید) توجه شود که مقررات موضوع این ماده مربوط به مواردى است که مستخدم موردنظر با حفظ رابطه استخدامى با سازمان یا واحد سازمانى متبوع خود موقتاً به‌طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت مأمور خدمت در سازمان یا در واحد سازمانى دیگر مى‌شود و معمولاً این مأموریت‌ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت و سازمان یا دو واحد سازمانى مربوطه تحقق مى‌یابد که در این‌صورت اگر نامبرده مازاد بر مقرری، مزد و حقوق اصلى دریافتى از مؤسسه متبوع، مبلغى بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید این دریافتى مشمول مالیاتى به نرخ ده درصد خواهد بود. اما اگر این مأموریت با انتقال موقت پرداخت تمامى حقوق (و حسب مورد فوق‌العاده‌اى مقرر) از طرف کارفرماى محل مأموریت صورت پذیرد نرخ ۱۰ درصد مذکور جارى نبوده و مالیات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده ۸۵ محاسبه و کسر خواهد شد. سایر پرداخت‌کنندگان حقوق هم که اصولاً فارغ از مسائل و شرایط فوق‌الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نموده‌اند. همچنان بایستى برابر حکم ماده ۸۵ عمل نمایند.

🔹منظور از مزایاى ارزى و اشتغال مأمورین در خارج از کشور مندرج در بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها به‌طور کلى هرگونه وجوهى است که علاوه بر حقوق فوق‌العاده‌اى مقرر داخلى به ارز یا وبال منحصراً به مناسبت اشتغال یا مأموریت در خارج از کشور پرداخت مى‌گردد.

🔹اضافه پرداختى بابت مالیات بر درآمد حقوق به استناد ماده ۸۷ قانون مالیات‌ها طبق مقررات این قانون قابل استرداد مى‌باشد. مشروط بر اینکه بعد از انقضاء تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبى حقوق‌بگیر از حوزهٔ مالیاتى محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

🔹حوزهٔ مالیاتى مذکور موظف است. ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگى‌هاى لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختى و نداشتن بدهى قطعى دیگر در آن حوزهٔ مالیاتى نسبت به استرداد اضافه پرداختى از محل وصولى‌هاى جارى اقدام کند. در صورتى‌که درخواست‌کننده بدهى قطعى مالیاتى داشته باشد. اضافه پرداختى به حساب بدهى مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

انواع مرخصی

✅ مرخصی بر سه نوع است👇

🔻مرخصی استحقاقی

🔻مرخصی استعلاجی

🔻مرخصی بدون حقوق

🔴 مرخصی استحقاقی

🔸مطابق ماده ۶۴ قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

🔸مطابق ماده ۶۵ قانون کار، مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر ششماه کار صورت می‌گیرد.

🔸مطابق ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

🔸مطابق ماده ۷۳ قانون کار، کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.

🔴 مرخصی استعلاجی

🔸مرخصی استعلاجی به منظور بهبود بیماری به کارگر تعلق می گیرد. تفاوت عمده این مرخصی با نوع استحقاقی آن در این است که در این حالت پرداخت کننده مزد ایام بیماری، سازمان تامین اجتماعی، و نه کارفرما خواهد بود. در این حالت بیمار باید با مراجعه به شعب درمانی سازمان تامین اجتماعی مراحل قانونی را برای دریافت حقوق سپری کند.

🔸معمولا سازمانها پرداخت حداکثر ۲ روز در سال مرخصی استعلاجی را بر عهده می گیرند.

🔸مطابق ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

🔸مطابق ماده ۷۶ قانون کار، مرخصی‌ بارداری‌ و زایمان‌ کارگران‌ زن‌ جمعاً شش ماه است‌. حتی‌الامکان‌ ۴۵ روز از این‌ مرخصی‌ باید پس‌ از زایمان‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. برای‌ زایمان‌ توأمان‌ ۱۴ روز به‌ مدت‌ مرخصی‌ اضافه‌ می‌شود. حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

🔴 مرخصی بدون حقوق

🔸مرخصی بدون حقوق، حالتی است که کارگر قرار است در آن بیش از حد متعارف کارگاه را ترک کند. در این حالت شرایط کلی این نوع مرخصی با توافق کتبی میان کارگر و کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها مشخص می شود و انجام می پذیرد. علاوه بر این ها ماده ۶۷ قانون کار به کارگر اجازه می دهد که در طول دوران خدمت یک بار برای انجام فریضه حج واجب از یک ماه مرخصی استفاده کند. این یک ماه می تواند بدون حقوق، و یا در صورت دارا بودن مرخصی استحقاقی با حقوق و یا توامان باشد.

🔸مطابق ماده ۱۶ قانون کار، قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می‌آید.

🔸مطابق ماده ۷۲ قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.